ثبت شرکت با اعضای خارجی در ایران

ثبت شرکت با اعضای خارجی در ایران

ثبت شرکت با اعضای خارجی در ایران

ثبت شرکت با اعضای خارجی در ایران:
در چندین سال گذشته شخصیت خارجی که اقدام به ثبت شرکت در ایر ان می کردند حتما باید 51 درصد سهام شرکت خود را شخص ایرانی در بر میگرفت و فقط 49 درصد سهام شرکت در حال ثبت را شخصیت خارجی می توانست دارا باشد.
اما در حال حاضر شخصیت های خارجی می تواند 100 درصد سهام یک شرکت ایرانی را دارا باشد و طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران عمل کند.
در یکسری از کشور های دیگر شرکت می تواند با حضور یک شخص ثبت شود یعنی نیازی به شریک نداشته باشد و فرد فقط نام خودش داخل لیست شرکا باشد و در شرکت خود فعالیت کند اما در ایران و اکثر کشورهای دیگر اینگونه نیست و شرکت ها حتما باید حداقل نام دو شریک را در برگیرند.
شرکت های خارجی نیز می توانند در ایران فعالیت کنند یعنی شریک یک شخص ایرانی شوند.به عنوان مثال به چندین مورد اشاره میکنیم:
الف:
1) شرکت ایرانیان طب علیان با مسئولیت محدود با 30 درصد سهام
2) شرکت نور گستران آسیا سهامی خاص با 10 درصد سهام
3) شرکت دی کی اینترنشنال سینرژی ( شرکت خارجی ) با 60 در صد سهام
ب:
1) شرکت دی کی اینترنشنال سینرژی ( شرکت خارجی) با 50 در صد سهام
2) شرکت چینکتیس الکنریس هونگ کنگ ( شرکت خارجی) با 50 در صد سهام
ج:
1) شرکت دی کی اینترنشنال سینرژی (شرکت خارجی) با 70 در صد سهام
2) آقای لینگ وانگ ( فرد خارجی) با 30 در صد سهام
د:
1) شرکت دی کی اینترنشنال سینرژی (شرکت خارجی) یا 70 درصد سهام
2) آقای بهنام شایگان 10 درصد
3) شرکت ایرانیان طب علیان با مسئولیت محدود 10 درصد
4) آقای لینگ وانگ ( فرد خارجی) با 10 در صد
پس در واقع به صورت های فوق و چندین مورد دیگر می توان در ایران شرکت ثبت کرد و یا تغییرات شرکت های از قیل ثبت شده در ایران را انجام دارد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در ایران:
کپی شناسنامه و کارت ملی شرکا( اگر شرکا ایرانی باشند)
کپی و ترجمه پاسپورت شخصیت خارجی که به تائید دارالترجمه ( مهر قوه قضائیه داشته باشد) برسد.
تمامی مدارک ثبتی شرکت خارجی که به تایید سفارت ایران در آن کشور رسیده باشد و توسط دارالترجمه به ترجمه رسمی برسد.
کپی آخرین تغییرات شرکت ایرانی
مشخص کردن نماینده شرکت ها برای شرکت های ایرانی و خارجی
افراد ایرانی برای ثبت شرکت نیاز به عدم سو پیشینه دارند .
افراد خارجی برای ثبت شرکت در ایران نیازی به عدم سو پیشینه ندارند.

Summary
Service Type
ثبت شرکت ویژه
Provider Name
ثبت شرکت راه روشن
Area
tehran
Description
ثبت شرکت هایی که اعضای آنها غیر ایرانی هستند
URL