موضوع فعالیت شرکتها

موضوع فعالیت شرکتها

موضوع فعالیت شرکتها:

موضوع فعالیت شرکتها:
موضوع فعالیت شرکت ها، بیان کننده اقدام، خدمات و رسته کاری شرکت می باشد.
شرکت ها میتوانند چندین نوع فعالیت را در قالب یک شرکت انجام دهند.به این نوع شرکت ها شرکت های چند منظوره ای گفته می شود.
شرکت های چند منظوره ای چندین نوع فعالیت مانند: بازرگانی، عمرامی،خدماتی و غیره را در بر میگیرند که می توانند همزمان چندین فعالیت را در شرکت انجام بدهند.
در واقع هرچقدر موضع فعالیت شرکت ها بیشتر باشد اقدامات شرکت گشترده تر است.
از لحاظ اداره دارایی و مالیات موضوع فعالیت بیشتر، مشمول مالیات بیشترنخواهد شد بلکه مالیات را براساس فاکتورها و کارکردها یک سال شرکت در نظر می گیرند.