تغییر موضوع شرکت

موضوع شرکت هدفی است که شرکا به خاطر آن گرد هم آمده و یک شرکت را تاسیس کرده اند. موضوع شرکت پس از ثبت، در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر می باشد. برای تغییر موضوع شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد. پس از آن، صورتجلسه تنظیم و به امضا سهامداران شرکت برسد.

 

نکته ۱: برای تغییر موضوع شرکت باید به مجاز بودن یا نبودن موضوع توجه کرد و در صورت مجاز بودن، جواز لازم را از سازمان مربوطه اخذ نمود.

نکته ۲: موضوعات جدید یا الحاقی باید از موضوعاتی انتخاب شوند که غیر مجاز نبوده و قابل ثبت باشند.

برای مشاوره تماس بگیرید!