هر گاه، چند شریک بخواهند برای فعالیت غیر تجاری خود نظیر فعالیت های خدماتی و مشاوره ای شرکتی را ثبت کنند، باید آن را به عنوان موسسه غیر تجاری به ثبت برسانند. در واقع موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: هدف اصلی این نوع موسسات غیر تجاری مثل موسسات خیریه جذب منافع مالی و تقسیم آن بین اعضاء نمی باشد.

دسته دوم: هدف اصلی این نوع موسسات غیر تجاری مثل موسسات علمی و فنی و موسسات زبان جذب منافع مالی و تقسیم آن بین اعضاء می باشد.