تعیین حق امضاء

حق امضاء مجاز شرکت
افراد مجاز به حق امضاء در شرکت ،افرادی هستند که در جلسه ی هیئت مدیره برای این سمت تعیین شده اند و حق امضاء کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری را دارند .حق امضاء مجاز شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشد.
حق امضاء خود دارای دو بخش است:یک بخش چک،سفته،برات، قراردادها و عقود اسلامی و بخش دیگر اوراق عادی و اداری.اعضای هیئت مدیره می توانند در دو بخش حق امضا را به یک نفر بدهند و یا در هر بخش یک نفر این حق را داشته باشد و حتی این امکان وجود دارد که در یک بخش و یا دو بخش حق امضا برای دو نفر باشد که متفقاَ امضاء کنند.

تعیین حق امضاء

کلیه ی اعضاء هیئت مدیره باید موافقت خود را برای حق امضا مجاز شرکت اعلام دارند.قابل توجه است که حق امضاء مجاز شرکت هم در صورتجلسه موسس و هم در اوراق شرکت می بایست قید گردد و به امضاء کلیه ی اعضا هیئت مدیره برسد.تمامی این اطلاعات در اساسنامه ی شرکت درج می گردد.
تغییر در حق امضاء مجاز شرکت
پس از ثبت شرکت،هر گونه تغییرات و تصمیماتی نظیر تغییر در حق امضاء،در هر زمانی قابل اعمال است.تغییر حق امضا مجاز شرکت در صورت تصمیم سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره در شرکت انجام می پذیرد.
چنانچه سهامداران و اعضا شرکت به این نتیجه برسند که حق امضا مجاز تغییر گردد،باید این امر در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه شود و یا در جلسه هیئت مدیره که توسط اعضا تشکیل می شود مطرح گردد.
لذا،بعد از ثبت شرکت،اعضای هیئت مدیره می توانند با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر حق امضا مجاز شرکت این مسئولیت را به فرد دیگری ار اعضا بسپارند و یا برای تمدید این حق اقدام به تنظیم صورتجلسه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر حق امضاء مجاز شرکت:

_تهیه کپی آگهی تاسیس
_کپی روزنامه رسمی
_ارائه کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
_کپی آگهی آخرین تغییرات(در صورت وجود تغییر)
مراحل تغییر حق امضا مجاز شرکت:
جهت ثبت تغییر در حق امضا مجاز شرکت،می بایست پس از تنظیم صورتجلسه ،با ورود به سامانه اداره ی ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات خواسته شده و با امضا صورتجلسه تنظیم شده توسط اعضا هیئت مدیره و ارسال آن از طریق پست به اداره،درخواست مورد نظر مورد را جهت بررسی به آن اداره ی محترم اعلام نمود.
بدین ترتیب مراحل تغییر حق امضا مجاز شرکت عبارت است از:
_تنظیم صورتجلسه  در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و یا هیئت مدیره ی شرکت
_مراجعه به سامانه ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir جهت اعلام درخواست تغییر حق امضا مجاز شرکت
_ ارسال مدارک  شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تاسیس از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
_درج بارکد پستی در سیستم
_تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
_انتشار آگهی روزنامه ی رسمی
نکات حائز اهمیت در رابطه با تغییر حق امضاء:
_کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
_در تنظیم صورتجلسه ی ثبت تغییر حق امضا مجاز شرکت،اعطا حق امضا هم جز اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
_جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تغییرات اینترنتی علاوه بر مراجعه به راهنمای سامانه ی http://sherkat.ssaa.ir  می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس مذکور نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکت های سهامی

بسمه تعالی
نام شرکت:……………………………………………
شماره ثبت شرکت:………………………………….
سرمایه ثبت شده:……………………………………
شناسه ملی:…………………………………………
جلسه هیات مدیره شرکت……………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره…………………..با حضور کلیه اکثریت اعضاء در تاریخ……………………….ساعت ………………….در محل قانونی( در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
الف:۱-خانم/آقای………………….به شماره ملی ………………..به سمت رئیس هیئت مدیره
۲-خانم/آقای………………….به شماره ملی……………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳-خانم/آقای…………………به شماره ملی……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ب:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء………….همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ج:اینجانبان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.
د:به خانم/آقای………………احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
محل امضاء هیئت مدیره
۱-…………………….۲-……………………۳-……………………..۴-…………………..

۱/۵ - (۱ امتیاز)
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید