مجوز انجمن صنفی کارفرمایی و فروشگاه های اینترنتی شهر تهران

اعضای انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار شهر تهران می توانند از این سرویس ها و خدمات انجمن به صورت خاص استفاده کنند.

پیرو قانون انجمن های صنفی و کارفرمایی و توافق انجمن با ادامه امور مالیات شهر تهران تمام شرکت های عضو انجمن صنفی می توانند در مراحل رسیدگی امور مالیاتی در زمان نیاز به حضور نماینده صنفی و به صورت مشخص در هیات رسیدگی و حل اختلاف مالیات از نماینده انجمن به عنوان نماینده بخش خصوصی دعوت کرده تا با توجه به شناخت و آشنایی های لازم نمایندگان انجمن با فعالیت های اقتصادی اعضا حقوق اعضای انجمن در رسیدگی های امروز مالیاتی حفظ گردد.

مجوز کسب و کار اینترنتی

پیرو قوانین جاری کشور و همچنین انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های عضو انجمن در هر مرحله از رسیدگی به دعاوی و اختلاف های مربوط به کارفرمایی و کارگری میتوانند از مرجع رسیدگی درخواست کنند تا انجمن به عناون نماینده صنف و یا کارشناس در مراحل رسیدگی پرونده در جهت دفاع از حقوق کارفرمایان حضور داشته باشد

رفع مشکلات مربوط به بخش های دولتی برای اعضا. هر یک اعضای انجمن در صورت مشاهده و یا برخورد با مواردی که مانع توسعه کسب و کار های آنلاین باشد میتواند با در اطلاع قراردادن انجمن از موضع و شرح دقیق مشکل، رفع مشکل را به انجمن صنفی سپرده و انجمن تمام مواردی که مربوط به رفع موانع کسب و کار باشد را با همکاری اطاق بازرگانی و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی مورد کارشناسی و بررسی قرار خواهد داد.

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران

 

فصل یکم – کلیات

ماده ۱ :

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آییننامه انجمنهای صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد ؛ این انجمن صنفی تشکیل میگردد.

 

ماده۲:

نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی:

نام : انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران که در این اساسنامه به اختصار انجمن صنفی » نامیده میشود. حوزه فعالیت انجمن صنفی : حوزه جغرافیایی شهر تهران و محل استقرار دفتر مرکزی آن در استان تهران شهرستان

تبصره – هیأت مدیره میتواند هر زمان که ایجاب نماید ، نشانی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر تهران می باشد. داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا – از طریق انتشار در روزنامه فناوران اطلاعات- به طور کتبی به وزارت تعاون ،

 

ماده ۳ :

وظایف اساسی وعام انجمن صنفی:

۱- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینههای مساعد به منظور نیل کار و رفاه اجتماعی نیز منعکس نماید. به اهداف انجمن.

۲- جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

۳- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ، آموزش ، توسعه و گسترش فعالیت ها .

۴- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک .

۵- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.

۶- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

۷- انجام تحقیقات لازم و ارایٔه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسایٔل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.

۸- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.

۹-همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

۱۰- حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفهای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان

۱۱- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن. قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

۱۲-پیوستن به انجمنهای صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی.

-۱۳همکاری با سایر تشکلهای صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

۱۴- قبول مسوولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارایٔه مشورتهای لازم به آنها.

۱۵- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور درچارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور.

۱۶- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های کارگری.

 

ماده ۴ :

وظایف اختصاصی انجمن صنفی:

۱.کوشش در جهت هماهنگی پیرامون آموزش و تامین نیروی انسانی کسب و کارهای اینترنتی و ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه موضوع انجمن و همکاری با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط.

۲. همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن.

۳. قبول مسیٔولیت و همکاری با وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارایٔه مشورتهای لازم با آنها.

۴. کوشش در جهت احراز صلاحیت به عنوان یکی از مراکز حرفه ای و ذیصلاح در مسایٔل مرتبط به کسب و کارهای اینترنتی.

۵. عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن ،در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور.

۶. همکاری با انجمن های صنفی و نهاد های خصوصی و دولتی در جهت اعتلای جایگاه کسب و کارهای اینترنتی.

۷. انجام تحقیقات لازم و ارایٔه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین و مسایٔل مربوط به حقوق قانونی کسب و کارهای اینترنتی به مراجع ذی ربط.

۸. تشویق حرفه ای سازی وایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای اینترنتی.

۹. اعمال کنترل بر ورود افراد غیر متخصص در زمینه فعالیت های تجارت الکترونیک با هدف ارتقای کیفیت کسب و

۱۰. ترویج سیاست های اعتماد زایی و افزایش اعتماد خریداران اینترنتی. کارهای اینترنتی.

۱۱. انتقال تجربیات مدیران کسب و کارهای اینترنتی از طریق ارتباط اعضای صنف با یکدیگر و برگزاری همایش های آموزشی.

۱۲. همکاری و مشارکت و تلاش برای اصلاح قوانین و مقررات.

۱۳. کسب مجوزات لازم و ضروری که موجب تسهیل و تشویق سرمایه گذاری و جلب و جذب و دوام سرمایه در امر

۱۴. ایجاد کمیته های سایر صنوف مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی در انجمن. کسب وکار اینترنتی میشود.

۱۵. دریافت، نشر و توزیع بخشنامه های دولتی مربوط به کسب وکارهای اینترنتی بین اعضا

۱۶. اعطا نشان عضویت مجازی به اعضا .

 

فصل دوم

ماده ۵ :

شرایط عضویت :

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر میتوانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند :

۱- تابعیت ایران .

۲- شاغل در حرفه یا صنعت کسب و کار اینترنتی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبرشامل نماد اعتماد کسب و کار اینترنتی و همچنین ارایٔه مدارک لازم اثبات کارفرما بودن متقاضیان از جمله لیست بیمه و یا

۳- ارایٔه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قانون کار.

۴- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی. قرارداد کار

۵- پرداخت ورودیه وهمچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب.

 

تبصره ۱- کلیه واجدان شرایط میتوانند آزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمیتوان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲- شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت توسط هیات مدیره و یا تعلیق عضویت اعضا توسط بازرس / بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است .

تبصره ۳ – در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ؛ از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

 

ماده ۶ :

موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی:

۱- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۹ این اساسنامه (با اعلام مسوولان مالی انجمن صنفی.)

۲-عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیهها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن (با اعلام هیأت مدیره انجمن صنفی.)

۳- از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۵ این اساسنامه .

۴- آرای قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور.

۵- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه.

 

تبصره – در موارد بندهای ۱و ۲ عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید وتارفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی ،حق رای نخواهد داشت.

 

ماده ۷ :

منابع مالی انجمن صنفی:

الف – ورودیه برای هر عضو مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان) که فقط برای یک بار دریافت می گردد.

ب – حق عضویت به مبلغ دو میلیون ریال (دویست هزار تومان) برای مدت یک سال.

ج – کمک های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی وبه اختیار کمک دهنده.

 

تبصره ۱- قبول و دریافت کمکهای مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به

تبصره ۲- انجمن صنفی دارای حداقل ۳ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امورمالی و دفتر صورتجلسات هیات

 

ماده ۸ :

کلیه اعضا باید باتوجه به ماده۷ حق عضویت خود را مرتباً به خزانهدار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی. مدیره میباشد. صنفی تعیین و اعلام میکند واریز و رسید بانکی را به خزانهدار تسلیم نمایند.

 

تبصره ۱- دریافت و جمعآوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبضهای چاپی شمارهدار باشد و به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره ۲- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت میشود، قابل استرداد نیست.

تبصره ۳- هیأت مدیره نمیتواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند.

 

ماده ۹ :

چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانهدار به وی اخطار کتبی داده میشود . چنانچه از تاریخ اخطار، حداکثر ظرف یک ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ، با تصویب هیات مدیره، عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی میباشد.

 

تبصره – تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود.

 

فصل سوم – ارکان انجمن صنفی

ماده ۱۰ :

ارکان انجمن صنفی عبارت است از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳-بازرس یا بازرسان

 

تبصره ۱ – برای تشکیل مجامع عمومی عادی وفوق العاده، هیأت مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله

 

ماده ۱۱ :

مجمع عمومی که عالیترین رکن انجمن صنفی است ، از اجتماع اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی ، به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد. روزنامه فناوران اطلاعات که در آن، روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد؛ اقدام نماید. بدیهی است از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل ۲۰ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید.

تبصره ۲ – دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند . همچنین در صورت خودداری بازرس یا بازرسان ، حداقل یک چهارم اعضا می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.

تبصره ۳ – دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و تاریخ تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روز پیش از تشکیل ، طی دعوتنامه کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند .

تبصره ۴ – اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید؛ بطور کتبی و مخفی به عمل خواهد آمد.

تبصره ۵ – هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد.

 

ماده ۱۲ :

مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا

تبصره ۱ – مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرسان یا یک چهارم اعضا رسمیت خواهد یافت. بطور فوق العاده تشکیل می گردد. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز، همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود.

تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل، با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود.

 

ماده ۱۳:

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارتست از:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخـاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامـه هـای سـال جاری و آتـی انجـمن صنفی.

۲- استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن

۳- دادن رهنمود و تصویب سیاست های کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی.

۴- تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومی وسایر موارد. صنفی.

۵- بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده باشد.

۶- رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه، از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب

۷- تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی

۸- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی وسایرمراکزمرتبط. عضویت شده اند( موضوع ماده ۶ اساسنامه. ) اعضا.

۹- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی.

۱۰- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت اعضا و یا تغییر آن.

 

ماده ۱۴ :

مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۵، با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود ؛ در مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم، با اکثریت دو سوم آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

 

ماده ۱۵ : 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتست از :

۱- طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه .

۲-انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیأت تصفیه .

 

تبصره – پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح اساسنامه ، باید به طور مشخص و کتباً حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به اطلاع کلیه اعضا و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسانده شود .

 

ماده ۱۶ :

پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط ریٔیس یا یکی از اعضای هیات مدیره، بلافاصله هیأت رییسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رییس، یک نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ؛ دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند .

 

تبصره ۱- اعضای هیأت ریٔیسه و نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت درهیأت مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از ۲۰ عضو باشد . )

تبصره ۲- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند .

تبصره ۳- هیات رییسه و نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرایٔت آرا به ترتیب حایٔزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره ، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .

تبصره ۴- هرگاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رییسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسـه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معین کند . تمدید جلسه ، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی ، مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

 

ماده ۱۷ :

چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات کتباً اعتراض نمایند ، هیأت رییسه و نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود ، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض ، به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصاً اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره- چنانچه اعتراض رسیده وارد باشد ، هیأت رییسه ونظارت ، ابطال مجمع عمومی یا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید آن ، اقدام خواهد شد.

 

ماده ۱۸ :

هیأت مدیره و وظایف و اختیارات آن

هیأت مدیره دارای ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت۳ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم ، بلامانع است.

 

ماده ۱۹ : 

هیأت مدیره مکلف است، پس از قطعیت انتخابات ، ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک ریٔیس، یک نایب ریٔیس و یک خزانه دار و همچنین از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور (ریٔیس ، خزانه دار و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره ) را طی صورتجلسه ای به اطلاع اعضا برساند و نسخه ای از صورتجلسه مذکور را به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید .

 

ماده ۲۰:

جلسات عادی هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا ( حداقل ۵ نفر ) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت ریٔیس، نایب ریٔیس یا ۱/۳

تبصره ۱ – برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره اعضای هیأت مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد . تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند.

تبصره ۳- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارایه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر برعهده هیأت مدیره خواهد بود

 

ماده ۲۱ :

هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت انجمن ، به نام انجمن و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن ، در بانک یا بانک های کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واریز نماید.

 

ماده ۲۲ :

کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء ریٔیس هیات مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 

ماده ۲۳ :

در صورت استعفا ، از دست دادن شرایط ، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب ، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد . هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید.

 

تبصره ۱- مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می گردد.

تبصره ۲- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرایـط یا سلب عضـویت اکثریت اعضای هیـأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره باید تجدید گردد. حداکثر ظرف ۲ ماه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند . یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون

تبصره ۳ – درصورت استعفا یا سلب عضویت هرکدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان که منجر به تجدید انتخابات ،کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند. هیات مدیره و بازرسان شود ، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی تواند کاندیدا شود.

 

ماده ۲۴ :

هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسیٔولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره – هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت ، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسوول حفظ کلیه دارایی ها واموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

 

ماده ۲۵ :

سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۱- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی (دفاتر مالی – عضویت و صورتجلسات هیات مدیره.)

۲- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳- دعوت مجامع عمومی درموعدمقررو بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی.

۴-بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۵- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن صنفی.

۶- تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی.

۷- انتخاب ومعرفی نماینده به مراجع ذی صلاح برای موارد خاص و معین.

۸- بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

۹- همکاری درجهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا.

۱۰- وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی ، قضایٔی ، دستگاه های دولتی و ملی درحدود مقررات این اساسنامه.

۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی وتصویب آیین نامه های داخلی.

۱۲- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۳- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی .

۱۴- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی ،کمیته امور حقوقی، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .

۱۵- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمنهای صنفی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمنهای صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون های مذکور .

 

ماده ۲۶ :

وظایف رییس هیأت مدیره:

۱- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

۲- اداره جلسات هیأت مدیره وتنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه .

۳-ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی وهیأت مدیره به دبیر وسایر مسیٔولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی

۴- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسوولان انجمن صنفی که با تصویب گیری آن . هیأت مدیره استخدام یابه کار گمارده خواهند شد .

۵- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .

۶- امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار کانون .

۷- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رییس قرار دارد .

 

تبصره۱- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری می باشد، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود .

تبصره ۲ – در غیاب رییس هییٔت مدیره ، نایب رییس انجام وظایف بند های ۱ و ۲ و۳ را به عهده خواهد داشت .

 

ماده ۲۷ : 

هیات مدیره نسبت به استخدام دبیر از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج از آن اقدام می نماید. با پایان اعتبار هیات مدیره ، رابطه استخدامی دبیر با کانون نیز ملغی می شود .

تبصره- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسوولیت مستقیم دبیرانجمن و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره ، به کار گمارده می شوند .

 

ماده ۲۸ :

وظایف واختیارات دبیر

دبیر در صورت تفویض از طرف هیات مدیره، دارای وظایف به شرح ذیل خواهد بود:

۱- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفی.

۲- انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی.

۳- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار.

۴- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارت های عضویت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی.

۵- تهیه دفاتر «عضویت» و « امور مالی» با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها.

۶- تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی.

۷- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسوولان و اعضای انجمن صنفی.

۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیأت مدیره و بازرسان .

۹- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسوولان مربوط

۱۰- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .

 

تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیأت مدیره مسوول هستند .

 

ماده ۲۹:

وظایف واختیارات خزانه دار

خزانه دار مسوول امور مالی انجمن صنفی بوده ودارای وظایف واختیاراتی به شرح ذیل است:

۱- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز

۲- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های انجمن اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی.

۳- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط.

۴- امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رییس هیأت مدیره یا دبیر .

۵- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسوولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن صنفی.

۶- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.

۷- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی .

 

تبصره ۱- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجـــمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد . تبصره ۲- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ،کلیه دفاتر واسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد .

 

ماده ۳۰ :

بازرس یا بازرسان، حدود وظایف واختیارات آنان

بازرسان انجمن صنفی ، متشکل از ۱ نفر بازرس اصلی ۱ نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت ۱ سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است. تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود .

 

ماده ۳۱ :

وظایف و اختیارات بازرسان:

۱- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه وهمچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده.

۲- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت درحسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

۳- پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد.)

۴- رسیدگی واظهار نظر درمورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی.

۵- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

۶- شرکت در جلسات هیأت مدیره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رای.

تبصره : بازرس/بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی ونظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن تسلیم دارند. همچنین بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی(گزارش سالانه) ، یا وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی ارایه نمایند .

 

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده۳۲:

کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند :

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۳- عدم وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیرقانونی.

۴- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر .

۵- عدم اشتهار به فساد اخلاق.

۸- داشتن سه سال سابقه فعالیت در حرفه مربوطه با تایٔید هیات مدیره انجمن

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۷-داشتن نماد اعتماد الکترونیکی

حداقل … درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی

۹-داشتن یک سال سابقه عضویت در انجمن صنفی

تبصره ۱- کاندیداهای اولین دوره از بند ۹ ماده ۳۲ معاف می باشند .

 

ماده ۳۳ :

در اجرای ماده۱۸آیین نامه انجمن های صنفی وکانون های مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضا ، هر دوره واریز خواهد شد .

 

ماده ۳۴ :

در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هریک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هریک از طرفین اختلاف ، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید. در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ، منحل می گردد .

 

ماده ۳۵ :

مسوولان انجمن صنفی، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن صنفی یا خارج از آن ، در اختیار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

 

ماده ۳۶ :

انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد:

۱- در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده .

۲- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره وعدم تجدید انتخابات آن.

۳- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

 

تبصره۱- انحلال انجمن، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرار داد منعقده قبلی نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه انجمن صنفی بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر به عنوان اعضای هیأت تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۳- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا براساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر نباشد ، حداکثر ظرف دو هفته بازرسان و رییس هیات مدیره با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهندشد . درصورت عدم وجود، حداکثر ظرف دو هفته باید هیأت تصفیه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشکیل گردد.

 

ماده ۳۷ :

چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد ؛بازرس یا بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضا اخطار می دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان، یک سوم اعضای انجمن صنفی حداکثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مکلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون، به کانون ذی ربط اعلام نمایند.

 

ماده ۳۸:

هیأت تصفیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن صنفی رسیدگی نموده، فهرست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن صنفی را تهیه نموده، دارایی انجمن صنفی را پس از تسویه کلیه حساب هـای بدهکـاران و بستانکـاران و تأدیه بدهی ها، ضمن تنظیم و امضـای صورتجلسه ای مابقی در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اختیار بنیاد خیریه کودک قرار دهند .

 

ماده ۳۹ :

هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

 

ماده ۴۰ :

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

 

ماده ۴۱ :

مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود.

 

این اساسنامه در ۴ فصل و ۴۱ ماده و ۴۲ تبصره در تاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی موسس مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۲ انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاهای اینترنتی ( کسب و کار اینترنتی ) شهر تهران رسید

اگه این نوشته مفید بود براتون امتیاز بدین
برای مشاوره رایگان تماس بگیرید